اطلاعیه شماره چهار

به موجب این تاییده، شرکت اکسیر گستر اسپادانا بر اساس ارزیابی انجام شده طیق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، به صورت شرکت دانش بنیان تایید شده است.