اطلاعیه شماره یک

با توجه به شیوع ویروس کرونا
تاریخ برگزاری کنگره متخصصین داخلی از خرداد 99 به تاریخ یکم الی چهارم مهر ماه 99 انتقال یافت